Logo
 
 
 
tietoa
sijainti
ajanvaraus
henkilosto
palvelut
hinnasto
seminaarit
rekry
lippu
Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio Oy on perustettu vuonna 1990. Yrityksessämme  työskentelee keskimäärin 15 psykiatria, psykologia tai koulutettua terapeuttia. Olemme yrittäneet etsiä yrityksellemme optimikoon, jossa on hyvä olla. Yrityksemme pyrkii tilanteeseen jossa emme tuota voittoa: Non profit enterprice. Pidämme sitä eettisesti oikeana ratkaisuna terveydenhuollossa.

Psykiatrinen toimintamme pitää sisällään psykiatrien vastaanottoja. HENKILÖSTÖ AUKEAA TÄSTÄ Konsultaatioissa  suunnitellaan lääkityksiä, kontrolloidaan niiden vaikutuksia,  arvioidaan työkykyä  tai laaditaan muita psykiatrisia lausuntoja. Erityisesti nuorisopsykiatrinen toimintamme on arvostettua ja vahvaa.

Meillä on hyvä joukko ammatillisesti laadukkaita ja kestäviä pitkän linjan yksilöpsykoterapeutteja. Pyrimme kaikkien voimavarojemme mukaan saattamaan onnistuneesti yhteen terapeutin ja potilaan, vaikka paikoista on alituinen pula. Teemme myös perhe- ja pariterapiaa.

Uusimpana toimintamuotonamme Egofunktio-Rekry AUKEAA TÄSTÄ pyrkii  tarvittaessa välittämään kunnille ja muille yhteisöille ja organisaatioille vuokratyövoimaa. Tätä tarkoitusta varten olemme kehittääneet verkoston, johon kuuluu suuri joukko sellaisiakin psykiatreja jotka eivät tee vastaanottotoimintaa  yrityksessämme paikan päällä.

Egofunktiollla on raudanlujista ammattilaisista koostuva halllitus: Professional Board. Hallitukseen kuuluu professoreita ja tiedemiehiä sekä taloustieteen että terveydenhuollon ja psykiatrian alalta. Hallitus luo uutta tietoa terveydenhuollon johtamisesta ja organisaatioista: Knowledge creation.  Se myös seuraa ja valvoo Egofunktion toimintaa. 

Egofunktio järjestää koulutusta: Terveys ja Yhteiskunta. Siinä esitetään viimeisintä tietoa terveydenhuollon organisaatiosta, rahoituksesta, johtamisesta, etiikasta ja muutosmahdollisuuksista. Menneet koulutusohjelmat NÄET TÄSTÄ  ja seuraavan  ohjelman näet TÄSTÄ.

Erityisen mielenkiintomme kohteena ovat suurryhmädynamiikka. Egofunktio tuottaa  johtamis- ja organisaatiokonsultaatioita ei ainoastaan terveydenhuollon organisaatioille vaan myös yhteiskunnallisille, poliittisille ja yleishyödyllisille organisaatioille.
 
EU:n tietosuojadirektiiviin perustuvan tietosuoja-asetuksen mukaisen
tietosuojaselvityksen, joka on astunut voimaan 25.5.2018, voit lukea TÄSTÄ.
 

 
flag
Psychiatric Outpatient Clinic Egofunktio was founded in 1990. There are approximately 15 psychiatrists, psychologists and trained therapists working in the company. We have tried to find an optimal size for the company to operate in. Our company aims to be a non profit enterprise which we consider to be the ethical choice in the field of healthcare.
 
Our psychiatric services include psychiatric consultation. OUR STAFF OPENS HERE Consultation means planning medication, controlling its effects, evaluating working capabilities or creating other psychiatric statements. We are particularly strong and highly valued in our work within youth psychiatry.
 
We have a solid group of professionally high quality and stable long term individual psychotherapists. We use all our efforts to successfully join together the therapist and the patient despite a constant deficit of psychotherapeutic seats. We also do family and couples therapy.

Our latest form of activities is Egofunktio-Rekry OPENS HERE which delivers service of psychiatric knowhow to communities and other organizations. For this purpose we have created a network that contains a large group of psychiatrists even such who do not have their appointments located within our organization.

Egofunktio has a professional board created of qualified professionals Members of the board consist of professors and scientists both from the field of economics, management, health care and psychiatry. The board creates new knowledge of health care management and organization: knowledge creation.

Egofunktio organizes education in the field of Health and Society. We present the latest knowledge of healthcare organizations, its funding, management, ethics and possibilities of change. The past programs can be seen HERE The next program you will see HERE.

Our special interest lies in large group dynamics. Egofunktio produces management and education consultation for not only health care organizations but also for societal and political organizations and organizations of general good.